งานเพื่อสังคมปี 2556 - ไตรมาสที่ 3

Thursday 7th December 2017

งานเพื่อสังคมปี 2556 / ไตรมาสที่ 3
กิจกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม - ผ่านมูลนิธิเอ็นไลฟ

  • จัดสัมมนาโครงการบริหารจัดการ “หอยชักตีน” ในบริเวณอ่าวพังงา
  • ได้รับเงินสนับสนุนโครงการจัดสร้างอุทยานการเรียนรู้ใต้ท้องทะเล จ.กระบี่ จากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
  • ปล่อยหอยชักตีนและปลูกหญ้าทะเล ที่เกาะศรีบอยา จ.กระบี่