งานเพื่อสังคมปี 2557 - ไตรมาสที่ 3

Thursday 7th December 2017

งานเพื่อสังคมปี 2557 / ไตรมาสที่ 3

กิจกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม - ผ่านมูลนิธิเอ็นไลฟ


  • จัดทำสื่อรณรงค์เรื่องหอยชักตีน โดยได้รับการสนับสนุนเงินในการจัดพิมพ์ จากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย โดยโรงไฟฟ้าภาคใต้จังหวัดกระบี่
  • ร่วมลงนามใน MOU กับ องค์การพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (BEDO Group) ในความร่วมมือ การตอบแทนคุณระบบนิเวศตามหลักการ PES ในพื้นที่จังหวัดกระบี่ เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน เมื่อวันที่ 7 ส.ค. 2557
  • จัดสัมมนาโครงการบริหารจัดการหอยชักตีน ครั้งที่ 2 โดยได้รับการสนับสนุนเงิน จาก Japan Trust Fund ผ่านทาง SEAFDEC และคุณชวน ภูเก้าล้วน  ประธานคณะที่ปรึกษาด้านนโยบายการพัฒนาจังหวัดกระบี่ เมื่อวันที่ 21 ส.ค. 2557