งานเพื่อสังคมปี 2557 - ไตรมาสที่ 4

Thursday 7th December 2017

งานเพื่อสังคมปี 2557 / ไตรมาสที่ 4

กิจกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม - ผ่านมูลนิธิเอ็นไลฟ


  • ร่วมมือกับภาคีทั้งภาครัฐและเอกชน จัดกิจกรรม “เก็บขยะใต้ทะเล เฉลิมพระเกียรติ” เนื่องในวโรกาสวันเฉลิม พระชนมพรรษา พระบามสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่เกาะห้อง ระหว่างวันที่ 13-14 ธ.ค. 2557
  • รณรงค์เรื่องการอนุรักษ์หอยชักตีน ในเขตตำบลศรีบอยา อ.เหนือคลอง จ.กระบี่ และในเขต อ.เมือง จ.กระบี่ เมื่อเดือน ต.ค. 2557
  • ร่วมกับกรมประมง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ศูนย์พัฒนาการประมงแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (SEAFDEC) ปล่อยหอยชักตีนที่ได้จากการเพาะฟัก ลงในแหล่งน้ำธรรมชาติ บริเวณเกาะศรีบอยา อ.เหนือคลอง จ.กระบี่ เมื่อวันที่ 16 ต.ค. 2557
  • ประสานกับศูนย์พัฒนาการประมงแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (SEAFDEC) และชุมชนในพื้นที่ ดำเนินการวางทุ่นกำหนดเขตอนุรักษ์หอยชักตีน ที่เกาะศรีบอยา อ.เหนือคลอง จ.กระบี่ เกาะสาหร่าย อ.เมือง จ.กระบี่ และเกาะลิบง อ.กันตัง จ.ตรัง