งานเพื่อสังคมปี 2556 - ไตรมาสที่ 1

Thursday 7th December 2017

งานเพื่อสังคมปี 2556 / ไตรมาสที่ 1

กิจกรรมเพื่อสังคมและการพัฒนาคุณภาพชีวิต - ผ่านมูลนิธิเพื่อ "คนไทย"


  • มูลนิธิเพื่อ “คนไทย” ร่วมกับมหามวลมิตรการพัฒนาประเทศไทย สำนักงานกองทุน สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) และภาคีเครือข่าย กว่า 128 องค์กร ร่วมจัดงาน “คนไทยขอมือหน่อย คนละไม้ คนละมือ เพื่อสังคมน่าอยู่” เมื่อวันที่ 2-3 มีนาคม 2556 ณ ลานด้านหน้าศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ราชประสงค์ เพื่อเปิดโอกาสให้คนไทยได้มี ส่วนร่วมในการสร้างสังคมน่าอยู่ผ่านการ “ลงมือ-ลงแรง-ลงสมอง” โดยมี “คนไทย” ให้ความสนใจกันเป็นจำนวนมาก
  • จัดทำสรุปผลสำรวจ “คนไทยมอนิเตอร์ เสียงนี้มีพลัง” ประจำปี 2555 ซึ่ง เป็นงานวิจัยที่เปิดช่องทางให้คนไทยได้สะท้อนความคิด ปํญหา และความรู้สึก ต่อสภาวะความอยู่ดีมีสุขในด้านต่างๆ เพื่อนำไปสู่การแก้ไขอย่างเป็นระบบ เป็น การสำรวจความคิดเห็นเชิงปริมาณจากกลุ่มตัวอย่างคนไทย 100,000 คน ใน 77 จังหวัดทั่วประเทศ โดยมีงานแถลงข่าวเปิดเผยผลสำรวจเมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2556 ณ โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพฯ