งานเพื่อสังคมปี 2556 - ไตรมาสที่ 3

Thursday 7th December 2017

งานเพื่อสังคมปี 2556 / ไตรมาสที่ 3

กิจกรรมเพื่อสังคมและการพัฒนาคุณภาพชีวิต - ผ่านมูลนิธิเพื่อ "คนไทย"


  • โครงการเว็บไซต์เทใจ www.taejai.com เทใจดอทคอม มีจุดเริ่มต้นจากความต้องการช่วยเหลือกลุ่มคนที่อยากทำโครงการเพื่อสังคม เช่น องค์กรไม่แสวงกำไร กลุ่มอาสาสมัคร และกิจการเพื่อสังคม เพื่อให้พวกเขาเหล่านั้นสามารถทำโครงการเพื่อสังคมให้เกิดขึ้นจริง และขยายผลได้ ดังนั้นทาง มูลนิธิเพื่อ “คนไทย”และ สถาบัน ChangeFusion จึงร่วมกันสร้างพื้นที่กลาง ทางเทคโนโลยี (Technology Platform) ออนไลน์เพื่อชักชวนให้กลุ่มคนรุ่นใหม่และบุคลที่สนใจเข้ามาเป็นสมาชิกของเทใจดอทคอมและให้การสนับสนุนทางด้านการเงินกับองค์กรเหล่านั้น นอกจากนี้สมาชิกของเทใจดอทคอมยังสามารถมีส่วนร่วมติดตามผลการดำเนินโครงการที่ตนสนับสนุนและติดต่อพูดคุยกับเจ้าของโครงการได้โดยตรง ปัจจุบันมีโครงการเข้าร่วมแล้ว 24 โครงการ ระดมทุนสำเร็จ 18 โครงการ สามารถระดมเงินบริจาคได้ทั้งหมด 844,383.43 บาท มีสมาชิก 2,261 คน