งานเพื่อสังคมปี 2556 - ไตรมาสที่ 4

Thursday 7th December 2017

งานเพื่อสังคมปี 2556 / ไตรมาสที่ 4

กิจกรรมเพื่อสังคมและการพัฒนาคุณภาพชีวิต – ผ่านมูลนิธิเพื่อ “คนไทย”


งานวิจัย Khon Thai Monitor: Youth Today

 • จากผลการสำรวจความคิดเห็นโครงการ “คนไทย” มอนิเตอร์ เสียงนี้มีพลัง ของคนไทย มูลนิธิเพื่อ “คนไทย” มีความประสงค์ที่จะดำเนินการสำรวจต่อเนื่องโดยเป็นการเจาะกลุ่มเฉพาะที่เป็นกลุ่มเยาวชน ภายใต้ชื่อโครงการ “Khon Thai Monitor: Youth Today” ขึ้น ซึ่งเป็นงานสำรวจเชิงลึกกับเยาวชนไทยอายุ 15-24 ปี จำนวน 4,000 คน จากทุกภาคของประเทศ
 • การลงพื้นที่สำรวจโครงการ “Khon Thai Monitor: Youth Today” โดยทืมงานวิจัยได้ลงพื้นที่สำรวจกลุ่มตัวอย่างในพื้นที่กรุงเทพฯ และต่างจังหวัดในช่วงวันที่ 12 พ.ย. ถึง 27 ธ.ค. 2556 โดยผลที่ได้รับจากการสำรวจจะทำการประเมินผลและสรุปเป็นรายงานออกมาในช่วงไตรมาสแรกของปี 2557
 • การประชุมระดมความคิดเห็นโครงการ “Khon Thai Monitor: Youth Today” ทางมูลนิธิเพื่อ “คนไทย” ได้จัดงานการประชุมระดมความคิดเห็น ขึ้นในวันที่ 29 ตุลาคม 2556 ณ ห้องบอร์ดรูม ชั้น 4 โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล เพื่อระดมความคิดและแลกเปลื่ยนความคิดเห็นถึงแนวทางการดำเนินโครงการฯและการจัดทำแบบสอบถาม (Questionnaire) สำหรับเยาวชน เพื่อรับรู้ถึงความเข้าใจในวิถีชีวิต ทัศนคติ มุมมอง และพฤติกรรมของเยาวชนไทยในปัจจุบัน


งานคนไทย ขอมือหน่อย ปี 2

 • เวทีสะท้อนบทเรียนสู่งาน “คนไทยขอมือหน่อย ปี 2” 
  มูลนิธิเพื่อ “คนไทย” สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) สำนักงานสร้างเสริมกิจการเพื่อสังคมแห่งชาติ (สกส.) ภาคีพัฒนาประเทศไทย และเครือข่ายจิตอาสา (Volunteer Spirit Network) ได้ร่วมกันจัดงาน เวทีสะท้อนบทเรียนสู่งาน “คนไทยขอมือหน่อย ปี 2” ในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2556 ณ ศูนย์เรียนสุขภาวะ ซอยงามดูพลี โดยมีเครือข่ายจิตอาสา องค์กรธุรกิจเพื่อสังคม กลุ่มเยาวชน เข้าร่วมมากกว่า 60 องค์กร วัตถุประสงค์เพื่อระดมความคิดและหารือถึงแนวทางการดำเนินงาน “คนไทยขอมือหน่อย ปี 2” ร่วมกัน รวมถึงการมีส่วนร่วมของภาคีต่างๆ โดยมีการแบ่งการประชุมปฎิบัติการเพื่อระดมความคิดเป็น 2 ช่วงคือ 1) Work Shop สะท้อนบทเรียน งาน “คนไทยขอมือหน่อย ปีแรก” โดยภาคีจิตอาสาได้แสดงความเห็นถึงประโยชน์ในการจัดงานปีแรก เช่น ได้ประชาสัมพันธ์โครงการไปในวงกว้าง ได้รู้จักองค์กรจิตอาสาอื่นๆ ได้เงินทุนจากกิจกรรมระดมทุน 2) Work Shop ความคาดหวังและข้อเสนอแนะเชิงรูปธรรมสำหรับการจัดงาน “คนไทยขอมือหน่อย ปี 2” โดยมีคาดหวังสำหรับงาน ปี 2 คือ การประชาสัมพันธ์อย่างมีกลยุทธ์ ประเด็นเสวนาที่น่าสนใจเหมาะกับคนทุกเพศทุกวัย บุคคลที่มีชื่อเสียงในวงการต่างๆ เข้าร่วมเป็นจำนวนมาก


โครงการเว็บไซต์เทใจ www.taejai.com

 • เวปไซต์เทใจ มีจุดเริ่มต้นจากความต้องการที่จะช่วยเหลือกลุ่มคนที่ทำโครงการเพื่อสังคม เช่น กลุ่มอาสาสมัคร และ กิจการเพื่อสังคม เพื่อให้พวกเขาเหล่านั้นสามารถทำโครงการเพื่อสังคมให้เกิดขึ้นจริง และขยายผลได้ ดังนั้นทาง มูลนิธิเพื่อ “คนไทย”และ สถาบัน ChangeFusion จึงร่วมกันสร้างพื้นที่ออนไลน์เพื่อชักชวนให้กลุ่มคนรุ่นใหม่และบุคคลที่สนใจเข้ามาเป็นสมาชิกของเวปไซต์ เทใจและให้การสนับสนุนทางด้านการเงินกับองค์กรเหล่านั้น นอกจากนี้สมาชิกของเทใจยังสามารถติดตามผลการดำเนินโครงการที่ตนสนับสนุนและติดต่อพูดคุยกับเจ้าของโครงการได้โดยตรง ในช่วงเดือน ม.ค. ถึง ธ.ค. 2556 เวปไซต์เทใจมีสมาชิก 2,445 คน มีโครงการที่ระดมทุนสำเร็จแล้ว 20 โครงการ สามารถระดมเงินบริจาคได้ 902,970.05 บาท โดยรวมยอดตั้งแต่เริ่มโครงการเป็นเงินทั้งสิ้น 1,045,837.05 บาท
 • ไตรมาสที่ 1 (มกราคม-มีนาคม 2556) สามารถระดมทุนได้ทั้งสิ้น 177,977.54 บาท
 • ไตรมาสที่ 2 (เมษายน - มิถุนายน 2556) สามารถระดมทุนได้ทั้งสิ้น 355,116.30 บาท
 • ไตรมาสที่ 3 (กรกฎาคม-กันยายน 2556)สามารถระดมทุนได้ 170,209.93 บาท
 • ไตรมาสที่ 4 (ตุลาคม-ธันวาคม 2556) สามารถระดมทุนได้ทั้งสิ้น 199,666.20 บาท