งานเพื่อสังคมปี 2557 - ไตรมาสที่ 1

Thursday 7th December 2017

งานเพื่อสังคมปี 2557 / ไตรมาสที่ 1

กิจกรรมเพื่อสังคมและการพัฒนาคุณภาพชีวิต – ผ่านมูลนิธิเพื่อ “คนไทย”


  • ความร่วมมือกับเครือข่ายเดินหน้าปฏิรูป (Reform Now Network: RNN)

การรวมกลุ่มขององค์กรวิชาชีพ ภาคประชาสังคม ภาคธุรกิจ กว่า 70 องค์กร ร่วมกันขับเคลื่อนงานปฏิรูป โดยมีเป้าหมายร่วมกันเพื่อผลักดัน ขับเคลื่อนกระบวนการปฏิรูปประเทศบนวิถีทางประชาธิปไตยให้เกิดผลก้าวหน้า และยึดถือหลักการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน โดยได้เปิดตัวเมื่อวันที่ 30 ม.ค. 2557

โดยมูลนิธิเพื่อ “คนไทย” มีบทบาทสำคัญต่อเครือข่ายในด้านการสื่อสารรูปแบบต่างๆ

  • โครงการ “คนไทย” มอนิเตอร์ เสียงของเยาวชนไทย 

การวิจัยแนวลึกเฉพาะประเด็น “เยาวชน” มีกลุ่มเป้าหมายเป็นเยาวชนไทยอายุ 15-24 ปี จำนวน 4,000 คน จาก 21 จังหวัดใน 6 ภูมิภาค เพื่อให้ได้ข้อมูลที่เป็นเสียงสะท้อนความคิดเห็นของเยาวชนไทยต่อปัญหาส่วนรวมโดยทีมงานวิจัยได้ลงพื้นที่สำรวจกลุ่มตัวอย่างในพื้นที่กรุงเทพฯ และต่างจังหวัดเสร็จสิ้นแล้ว (ดำเนินการเก็บข้อมูลระหว่าง 1 ธ.ค. 56 ถึง 5 ก.พ. 57) จัดเตรียมรายงานผลสำรวจฯ และจะเสร็จสมบูรณ์ภายในเดือนเมษายน 2557

  • โครงการเวบไซต์เทใจ www.taejai.com 

มูลนิธิเพื่อ “คนไทย” และ สถาบัน Change Fusion ได้ร่วมกันสร้างเวบไซต์เทใจ เพื่อเป็นพื้นที่กลางในการระดมทุนผ่านช่องทางออนไลน์แก่โครงการเพื่อสังคมและกิจการเพื่อสังคม ในไตรมาส 1/2557 เว็บไซต์เทใจมีสมาชิก 2,979 คน มีโครงการที่ระดมทุนทั้งหมด38 โครงการ โครงการที่ระดมทุนสำเร็จแล้วในไตรมาสนี้ 8 โครงการ สามารถระดมเงินบริจาค 214,102 บาท