งานเพื่อสังคมปี 2557 - ไตรมาสที่ 3

Thursday 7th December 2017

งานเพื่อสังคมปี 2557 / ไตรมาสที่ 3

กิจกรรมเพื่อสังคมและการพัฒนาคุณภาพชีวิต – ผ่านมูลนิธิเพื่อ “คนไทย”


  • จัดงาน “ต่างใจไทยเดียว” โดยร่วมกับสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) เครือข่ายเดินหน้าปฏิรูปร่วมกับภาคีเครือข่ายภาคสังคมและเพื่อนภาคีกว่า 10 องค์กร ร่วมกันจัดงาน “ต่างใจไทยเดียว ขึ้นในวันที่ 14-17 กรกฏาคม 2557 ณ เซ็นทรัลเวิลด์ มีการนำเสนอเนื้อหา 4 วัน 4 ธีม ได้แก่ ธีม “Active Citizenship เรามีส่วนร่วมเพื่อส่วนรวม” ธีม “Togetherness ก้าวข้ามความขัดแย้ง” ธีม “Youth รุ่นใหม่ใจใหญ่” และธีม “Anti-Corruption ทางออกคอร์รัปชันกับเยาวชนรุ่นใหม่” นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมจากธนาคารจิตอาสา มีการจัดกิจกรรมการรับฟัง และเวิร์คชอบการฟัง กิจกรรมจากเครือข่ายจิตอาสาและเครือข่ายพุทธิกา ออกบูธแนะนำโครงการจิตอาสาใน 5 ประเด็นคือ สิ่งแวดล้อม ผู้ด้อยโอกาส การศึกษา เยาวชน และการพัฒนาชุมชน และกิจกรรมโซนสุดท้าย ที่อุทยานการเรียนรู้ TK Park โดยมูลนิธิส่งเสริมการออกแบบอนาคตประเทศไทย (Scenario Thailand) ได้นำเสนอกระบวนการเพื่อหาจุดร่วมในการไขปัญหาสังคม หรือ Social Lab ใน 3 ประเด็น คือ ความสมานฉันท์ พลังคนรุ่นใหม่ และการต่อต้านคอร์รัปชัน
  • เว็บไซต์เทใจ www.taejai.com พื้นที่กลางในการระดมทุนผ่านช่องทางออนไลน์แก่โครงการเพื่อสังคมและกิจการเพื่อสังคม ในไตรมาส 1-3/2557 (ม.ค. – ก.ย. 2557) เว็บไซต์เทใจมีสมาชิก 5,600 คน มีโครงการที่ระดมทุนทั้งหมด 21 โครงการ โครงการที่ระดมทุนสำเร็จแล้วในไตรมาส 3/2557 จำนวน 8 โครงการ (โครงการทุนการศึกษาของยุวพัฒน์มี 2 Phase รวมเป็นหนึ่งโครงการ) สามารถระดมเงินบริจาคในไตรมาส 3/2557 เป็นเงิน 1,326,686.39 บาท ยอดรวมตั้งแต่ ม.ค. – ก.ย. 57 เป็นเงินทั้งสิ้น 1,916,176.10 บาท
  • กองทุนคนไทยใจดี (BKIND) มูลนิธิเพื่อ “คนไทย” ได้จัดตั้งกองทุนรวมคนไทยใจดีขึ้นโดยร่วมกับ บลจ.กองทุนรวมบัวหลวง และสถาบันเช้นท์ ฟิวชัน โดยเป็นกองทุน E S G C กองแรกของประเทศไทย มีวัตถุประสงค์เพื่อระดมเงินจากผู้ลงทุนไปลงทุนในกิจการที่มีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคม 4 ด้าน ได้แก่ สิ่งแวดล้อม (Environment) สังคม (Social) บรรษัทภิบาล (Good Governance) และต่อต้านคอร์รัปชั่น (Anti-Corruption) โดยเน้นการลงทุนในหุ้นของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ หรือตลาดรองอื่นๆ ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่นอกจากจะเป็นกิจการที่มีปัจจัยพื้นฐานดีแล้ว ยังจะต้องเป็นกิจการที่ให้ความสำคัญกับการรับผิดชอบต่อสังคมทั้ง 4 ด้านข้างต้นด้วย
  • กองทุนคนไทยใจดี มีกลไกที่กำหนดให้มีการแบ่งเงิน 0.8% ของผู้ลงทุน โดยจ่ายผ่านกลไกส่วนแบ่งค่าบริหารจัดการร้อยละ 40 ของ บลจ.บัวหลวง ไปสนับสนุนโครงการสาธารณประโยชน์ประเภทต่างๆ ซึ่งเป็นการทำให้เงินของผู้ลงทุนมีส่วนร่วมในการสร้างสังคมไทยให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืน ทั้งนี้ ในการพิจารณาคัดเลือกโครงการต่างๆ ที่จะได้รับการสนับสนุนนั้น จะมีคณะกรรมการพิจารณาโครงการที่เหมาะสม โดยกองทุนจะมีงานเปิดตัวเมื่อวันที่ 9 ต.ค. 2557 และ IPO ในวันที่ 20-28 ต.ค. 2557
  • มูลนิธิเพื่อ “คนไทย” และภาคีเครือข่าย เตรียมจัดงาน “คนไทยขอมือหน่อย ปี 2” ขึ้นอีกครั้งและสานต่อโครงการนี้เป็นประจำทุกปี เพื่อให้เป็นงานเทศกาลต้นแบบที่รวบรวมพลคนลงมือทำสิ่งดีๆ ทีใหญ่ที่สุดในประวัติการณ์ ยกระดับงานพัฒนาสังคมทั้งวงการอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดกลไกการสร้างพลเมืองที่มีส่วนร่วมเพื่อส่วนรวม (Active Citizenship) พัฒนาต้นแบบของสังคมอยู่ดีมีสุขที่จะเป็นจริงได้จากการมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย โดยจะจัดขึ้นในวันเสาร์และอาทิตย์ที่ 17-18 ม.ค. 2558 ณ เซ็นทรัลเวิลด์