PE คว้ารางวัล Investors’ Choice Award 2016

Tuesday 6th December 2016

สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ประกาศรางวัล Investors Choice Award 2016 สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

ได้มอบรางวัลทรงเกียรติให้กับบริษัทจดทะเบียนที่ทำคะแนน AGM หรือการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีที่

ได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน โดยในปีนี้บริษัท พรีเมียร์ เอ็นเตอร์ไพรซ์ จำกัด (มหาชน) PE ได้รับรางวัลในฐานะ

บริษัทที่ได้คะแนนเต็ม 100% ติดต่อกัน 5 ปีซ้อน 1 ใน 11 บริษัท จากบริษัทจดทะเบียนที่เข้าร่วมโครงการ

ทั้งสิ้น 575 บริษัท ที่ตระหนักถึงความสำคัญในการดำเนินการจัดประชุมผู้ถือหุ้น โดยคำนึงถึงสิทธิและ

ความเท่าเทียมของผู้ถือหุ้น นับตั้งแต่การออกหนังสือเชิญประชุมพร้อมรายละเอียดประกอบ การจัดการ

ด้านต่างๆ ในวันประชุมและระหว่างดำเนินการประชุม การจัดทำรายงานการประชุม ตลอดจนข้อมูลที่โปร่งใส

อันเป็นองค์ประกอบหนึ่งที่สะท้อนถึงการให้ความสำคัญต่อการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate

Governance หรือการเป็นบรรษัทภิบาลที่ดี) ของบริษัทจดทะเบียน