ความยั่งยืน

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการบริษัทให้ความสาคัญในการกากับดูแลกิจการที่ดี โดยเชื่อมั่นว่ากระบวนการกากับดูแลกิจการที่ดีและการบริหารจัดการในกรอบของการมีจริยธรรมที่ดีมีความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้และเป็นธรรมกับผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายจะช่วยส่งเสริมให้บริษัทเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน เพิ่มความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย คณะกรรมการบริษัทจึงกำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อให้ผู้บริหารและ พนักงานยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติ


< รายละเอียดของนโยบายการกำกับดูแลกิจการ บริษัท พรีเมียร์ เอ็นเตอร์ไพรซ์ จำกัด (มหาชน)

รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน

จรรยาบรรณกลุ่มพรีเมียร์

กลุ่มบริษัทพรีเมียร์ดำเนินธุรกิจโดยยึดถือความถูกต้องและเป็นธรรม และมีค่านิยมของชาวพรีเมียร์ที่ให้พนักงาน ของกลุ่มฯ ถือปฏิบัติในการทำงานตลอดมา คือ ความซื่อสัตย์สุจริต ความรับผิดชอบและมุ่งมั่นทำงาน ความมีวินัย ความสามัคคี ความเสียสละ และการพัฒนาไม่หยุดยั้ง ซึ่งถือเป็นจริยธรรมและคุณธรรมของกลุ่มฯ ที่ปฏิบัติมาโดยต่อเนื่อง